A SZE Kutatás-fejlesztési Támogatási Rendszere

SZABÁLYZAT


A K+F Támogatás felhasználási területei:
1. Oktatóink, kutatóink tudományos konferenciákon történő előadástartásának és tudományos publikációk megjelentetésének támogatása. Konferenciák rendezésének támogatása,
2. Egyetemi Publikációs Nívódíj,
3. Belső (egyetemi) Kutatási Főirányok támogatása,
4. Posztdoktori kutatási támogatása,
5. Hallgatóink TMDK tevékenységének támogatása,
6. Szakmai tudományos egyesületi tagság támogatása.

A felhasználás szabályai:
A K+F Támogatási Rendszer pénzeszközeinek felhasználására központilag, a SZE Tudományos Tanácsa javaslatai alapján kerül sor. Pénzügyi támogatást kizárólag pályázati formában lehet elnyerni. A fenti célok támogatási feltételeit az adott felhasználási területek Szabályzatai, Pályázati Felhívásai és ezek Értékelési Szempontjai tartalmazzák, amelyek jelen Szabályzat mellékletei.

Győr, 2007. április

Dr. Szekeres Tamás
rektor  s.k.

Mellékletek:

  1. melléklet:  Publikáció és Konferencia Támogatási Szabályzat
  2. melléklet: Egyetemi Publikációs Nívódíj Pályázati Felhívása és Értékelési szempontjai
  3. melléklet: Belső Kutatási Főirányok Pályázati Felhívása,  a Pályázatok és a Főirányok Kutatómunkájának Értékelési Szempontjai
  4. melléklet: Posztdoktori kutatási támogatás szabályzata
  5. melléklet: A SZE Tudományos és Művészeti Diákköreinek Szabályzata.
  6. melléklet: Szakmai tudományos egyesületi tagság támogatási szabályzata.


 1. melléklet 

Publikáció és Konferencia Támogatási Szabályzat

1) A Széchenyi István Egyetem (SZE) támogatást nyújt tudományos publikáció, művészeti alkotás megjelentetésére, konferencián történő előadás tartására. Ebből a keretből oktatási célú, továbbá tanszéki, intézeti és kari tudományos kiadványok nem finanszírozhatók. 
2) A Tudományos Tanács esetenkénti elbírálás alapján támogathatja a SZE és szervezeti egységei által rendezett szakmai és tudományos konferenciákat esetenként maximum 300.000,-Ft összeghatárig. 
3) A Tudományos Tanács egyéni elbírálás alapján dologi támogatást nyújthat 100.000,- Ft összeg-határig szakmailag elismert periodikában, idegen nyelvű, lektorált tudományos publikáció megjelentetéséért, konferencia előadás tartásáért

A pályázat szerint támogatásra jogosultak:
• a SZE teljes és részmunkaidőben alkalmazott oktatók, kutatók
• SZE által megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott oktatók, kutatók, PhD hallgatók
• Ösztöndíjas PhD hallgatók

A támogatást pályázatban lehet kérni a pályázat időpontját megelőző 1 évben megjelent cikkre a cikk különlenyomatát és a lektorálás igazolását mellékelve, ahol a lektoráltság és referáltság követelményként előírva szerepel.

4) A Tudományos Tanács egyéni elbírálás alapján támogatást nyújthat maximum 200.000,- Ft (Európán kívül 300.000,- Ft) összeghatárig tudományos publikáció és művészeti alkotás megjelentetésére és (hazai és külföldi) nemzetközi konferenciákon történő előadás megtartásához, évente maximum 2 alkalommal. Az előadás idegen nyelven történő megtartásának kötelezettsége nem vonatkozik a határon túli magyar tudományos szervezetek konferenciáira.

A pályázat szerint támogatásra jogosultak:
• a SZE teljes és részmunkaidőben alkalmazott oktatók, kutatók
• SZE által megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott oktatók, kutatók, PhD hallgatók
• Ösztöndíjas PhD hallgatók

5) Az pályázók részére nyújtott konferencia-támogatás utazási és tartózkodási (szállás, napidíj) költségek, konferencia részvételi díj és az előadás konferencia kiadványban történő megjelentetési költségeinek kiegyenlítésére fordítható.A támogatás feltétele, hogy az előadás teljes terjedelemben nyomtatott formában megjelenjen a konferencia kiadványában. E feltétel teljesülése hiányában a támogatás az egyetemnek visszafizetendő. 
6) A Tudományos Tanács csak a Konferencia megrendezése előtt 30 nappal benyújtott pályázatokat véleményezi és támogatja. A benyújtott kérelmeknek tételesen tartalmazniuk kell, hogy a pályázó a támogatást milyen célra igényli és mellékelni kell az illetékes Tanszék Vezetőjének írásos véleményét. 
7) A konferencia támogatás előfeltétele a kitöltött pályázati adatlap, az előadás elfogadásának dokumentálása és az előadás összefoglalójának csatolása, valamint az, hogy a konferencia kiadványban, illetve művészeti alkotáson a szerző munkahelyeként a SZE szerepeljen. A támogatás feltételesen megítélhető dokumentálás nélkül is, de igénybe venni csak az elfogadás megfelelő dokumentálása után lehet. 
8) A konferencia előadáshoz nyújtott támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik a felmerülő költségek egy részét más forrásból (pl. OM, Alapítványi, saját) biztosítják. 
9) A Tudományos Tanács a Magyarországon rendezett nemzetközi konferencián csak az idegen nyelven történő előadástartáshoz nyújt támogatást. Ez esetben is csak a részvételi díj befizetése támogatható. 
10)  Ugyanazon a konferencián egy előadás csak egyszeri támogatásban részesülhet. 
11) Külföldi konferenciához kapott támogatás esetén a támogatottnak a hazaérkezés után 30 napon belül beszámoló jelentést kell benyújtania a Tudományos Tanácsnak és az előadást a konferencia kiadvány eredeti példányában vagy CD lemezen az Egyetemi Könyvtár részére átadnia. 
13) A Szabályzat 5. és 11. pontjának előírásait be nem tartó pályázók 3 évig nem nyújthatnak be újabb pályázatot. 
14) A konferenciákon elhangzott előadások anyagait, vagy a kiadványt, vagy CD-t illetve azok másolatát a pályázó az Egyetemi Könyvtár részére köteles leadni. 
A támogatási kérelmeket a SZE Tudományszervezési és Nemzetközi Csoportnál (Ig.ép. 302) folyamatosan lehet benyújtani, a Tudományos Tanács a beérkezett kérelmeket negyedévenként bírálja el. 

Utoljára módosítva: 2007. április 2.

lap tetejére

2. sz. melléklet

Egyetemi Publikációs Nívódíj
Pályázati Felhívása és Értékelési Szempontjai

Az Egyetem Szenátusának Sz/72-73/1995-96. számú határozatának megfelelően az Egyetemi Tudományos Tanácsnak (továbbiakban: Tanács) javaslatai alapján díjazni kívánja az oktatók / kutatók kiemelkedő publikációs tevékenységét a normatív kutatásfinanszírozási keret terhére: (A kutatásfinanszírozási keretet  évente az Oktatási Minisztérium határozza meg az egyetem előző évi tudományos kutatási teljesítménye alapján.)

Pénzjutalomban részesíti az előző tanévben (szept.1.- aug. 31.) megjelent lektorált publikációk (folyóirat, cikkek, konferencia kiadványok cikkei) szerzőinek egy-egy publikációját, illetve alkotását az alábbi két kategóriában: 
• Szakkönyv, szakkönyv-részlet, monográfia, művészeti alkotás, hangfelvétel, kotta. 
• Folyóiratcikk, konferencia kiadványban megjelent előadás. 
Pályázni kategóriánként egy művel lehet. A pályázatra egyetemi, vagy főiskolai jegyzet nem nyújtható be. A társszerzővel készült publikációnál meg kell jelölni, hogy ki (kik) nyújtják be a pályázatot.

A beadott anyagok közül kategóriánként egy Egyetemi Publikációs Nívódíjban részesül, amelyet szakmailag legmagasabb színvonalúnak ítélnek. A díjat a Tanács a pályázat kiírása megkezdése előtt állapítja meg és hirdeti ki.
Évente kategóriánként egy publikáció részesülhet Nívódíjban. 
Lektoráltnak tekintendő az a publikáció,
• amely elfogadását legalább egy, a szerkesztő-bizottság által felkért anonim bíráló vagy a szerkesztő-bizottság a teljes publikációra kiterjedő javaslata alapján közöltek.

Pályázni olyan publikációkkal lehet, amelynek szerzői az egyetem főállású oktatói, kutatói továbbá olyan, az egyetemmel más jogviszonyban álló személyek, akik a publikációban munkahelyükként a Széchenyi István Egyetemet jelölik meg.

Amennyiben a publikáción nem szerepel a szerző munkahelye, a pályázat formahibásnak tekintendő és azt a Tudományos Tanács értékelés nélkül visszaküldi a pályázónak. 
A pályázatok a publikációjuk másolatával a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoportban (Ig.ép. 302 sz.) nyújthatjók be.

A jutalmak és nívódíjak odaítélésére a Tudományos Tanács tesz javaslatot a rektornak. 
A Publikációs Nívódíjat azok a pályázók nyerhetik el, akik a megjelent publikációjuk másolatát azzal a nyilatkozattal juttatják el a Tudományos Tanács titkárához, hogy részt kívánnak venni a Publikációs Nívódíj pályázaton is. 
A pályázatok beadási határideje minden év szeptember 30. 
A jutalmak és nívódíj odaítélésére a Tudományos Tanács novemberi ülésén tesz javaslatot a rektornak. 
Utoljára módosítva 2007. április 2.

lap tetejére


Publikációs Nívódíj Pályázat értékelési szempontjai

A benyújtott pályázatok értékelésének előfeltétele, hogy publikációban a szerző munkahelyeként a Széchenyi István Egyetem szerepeljen. 
A benyújtott pályázatokat a Tudományos Tanács tagjai az alábbi szempontok alapján pontozással véleményezik : 
Publikációs Nívódíj pályázat értékelési szempontjai

1.) Publikáció formája

idegennyelvű szakkönyv (részlet)
idegennyelvű tankönyv (részlet)
idegennyelvű folyóiratcikk
magyar nyelvű szakkönyv
magyar nyelvű tankönyv
idegennyelvű konferencia kiadvány
magyar nyelvű folyóiratcikk
magyar nyelvű konferenciakiadvány

2.) Publikáció terjedelme

több, mint 50 oldal 
10 - 50 oldal között 
kevesebb, mint 10 oldal

3.) Referálás, lektori vélemények

több pozitív írott vélemény 
egy pozitív írott vélemény 
nincs visszhang

4.) A kiadó, folyóirat szakmai tekintélye

magas 
közepes 
mérsékelt

Elérhető pontszám pályázatonként összesen 0 - 10 pont. 
A Tudományos Tanács csak 2,0-nél magasabb átlagpontszám esetén tesz javaslatot jutalmazásra. 
A Publikációs Nívódíjra javasolt pályázatról a Tanács szakmailag kompetens tagjai rövid szöveges értékelést állítanak össze. 

Utoljára módosítva: 2007. április 2.

lap tetejére

 3. melléklet

Pályázati felhívás 
Belső Kutatási Főirányok Támogatására

A Széchenyi István Egyetem az intézmény kutatási potenciáljának erősítésére és fő kutatási profiljainak kialakítására belső pályázatot hirdet. A pályázaton indulhatnak már működő és újonnan alakuló kutató kollektívák, attól függetlenül, hogy egy tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak.

A pályázat feltételei:

• A pályázatokat a rektorhoz minden év március 1-ig kell benyújtani.
• A támogatás az adott naptári évben használható fel.

Személyi feltétele:

• Témavezető csak tudományosan minősített lehet.
• Témavezető csak egy pályázatban szerepelhet témavezetőként.
• Egy személy legfeljebb két pályázatban szerepelhet.

A pályázat tartalma:

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia, illetve a következő kérdésekre kell választ adnia:
• A kutató kollektíva vezetője.
• A kutatási feladat megnevezése.
• A kutató kollektíva tagjai.
• A kutatási feladat leírása.
• A kutatás várható eredménye, és megjelenési formája (könyv, cikk, program, disszertáció, habilitáció, konferencia előadás).
• A kutatás egyes tagjainak vállalása.
• Intézmények közötti (bel- és külföldi) kapcsolatok fejlesztésének perspektívái.
• A kutatás hozzá járulása az egyetem oktatási színvonalának javulásához.
• Közvetlenül vagy közvetve elősegíti a mesterképzés beindítását valamilyen szakon.
• A témavezető és a résztvevők publikációs listája az utolsó öt évre. A témavezetőnek a referált publikációk listáját külön ki kell emelnie.
• Az igényelt támogatás összege, és költség-nemek szerinti felosztása.
• A támogatás felhasználásának terve.

Elbírálás:
A pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el és tesz javaslatot a Rektornak a kutatási támogatás folyósítására. 
A támogatott pályázatoknak a következő év január 31-ig kutatási beszámolót kell készíteniük. A beszámolókat a Tudományos Tanács értékeli és rangsorolja a teljesítést. 
A kutatási főirányok fő célja az, hogy a Széchenyi István Egyetem kutatási potenciálja erősödjön. Azok kutatási témák, amelyek már legalább 3 éve folyamatos támogatást kaptak, és amelyeknek beszámolási időpontot megelőző 3 évben nem sikerült egyetemen kívüli pályázati, vagy ipari K+F forrásból legalább 1.000.000,- Ft-os támogatáshoz jutniuk, bírálati eljárás nélkül eredménytelennek tekintendők.
Ha mindegyik pályázat teljesítése eredményesnek ítéltetik, az utolsó két helyre rangsorolt kutatási témának a további támogatásért a soron következő pályázaton újra kell indulnia. A többi témáról csak munkatervet kell összeállítani és elfogadtatni a következő évre ahhoz, hogy újra anyagi támogatásban részesüljön. 
Ha egy kutatási pályázat nem eredményes, akkor nem pályázhat a soron következő évben.
A nem eredményes kutatások miatt a felszabaduló támogatásra, illetve az eredményes, de az utolsó két helyre rangsorolt főirányok versenytársaként évente új pályázatokat lehet benyújtani. A kutatási főirányok számát a TT évente állapítja meg.

Győr, 2007. április 2.

lap tetejére

Értékelés Szempontok a Belső Kutatási Főirány Beszámolójához

1.) Az elvégzett munka mennyisége

3 - a pályázatban vállaltaknak teljes mértékben megfelel 
2 - a pályázatban vállaltaknak csak részben felel meg

2.) Kapott eredmények értékelése

3 - a kutatás hazai és nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedően eredményes 
2 -  a kutatás kiemelkedő hazai jelentőségű 
1 - a kutatás eredményes

3.) A kutatási időszakban végzett publikációs tevékenység értékelése (folyóirat,  konferencia-kiadvány)

Minden egyes publikáció után: 
1 - hazai referált konferencia kiadványban megjelent 
2 - hazai referált folyóiratban megjelent ill. nemzetközi referált konferencia kiadványban 
megjelent 
4 -  nemzetközi referált folyóiratban (idegen nyelven) megjelent 
2 - 6 könyv, könyvrészlet, monográfia

4.) Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok

5 - a kutatás intenzív nemzetközi és hazai együttműködéssel valósult meg 
3 -  a kutatás intenzív hazai együttműködéssel valósult meg 
1 - a kutatás külső kapcsolatrendszere nem jelentős

5.) Külső kutatási források megszerzése

4 -  a kutatási téma pályázati forrásokból és a vállalkozási szférából is kapott támogatást, 
és kutatási jelentés készült 
3 - a kutatási téma pályázati forrásokból és a vállalkozási szférából is kapott támogatást 
2 - a téma csak pályázati vagy vállalati támogatást kapott

6.) Hozzájárulás az oktatás színvonalához

6 - doktori témák alapjául szolgál, egyetemi és főiskolai szintű képzésben új diszciplínák 
meghonosítását segíti elő 
4- az egyetemi és főiskolai szintű képzésben is hasznosítható eredményeket hozott, és   jegyzet készült 
2 - a főiskolai képzés színvonalát emeli

Összpontszám: ................... 
Az eredményesség előfeltétele: 3 évnél nem régebbi külső K+F forrás bevonásának igazolása. 
Eredményesség határa: min. 10 pont

lap tetejére

Értékelési Szempontok a Belső Kutatási Főirányok Pályázathoz

A Tudományos Tanácsminden tagja titkosan pontoz ennek az űrlapnak egy kinyomtatott példányán, a következő szempontok alapján: 

1.) A kutatási terv minősítése

5 - a téma aktuális, az Egyetem profiljába beilleszkedik, itt hosszú távon eredményesen   művelhető, nemzetközi jelentőségű eredmények várhatóak, a téma kutatása megfelelően előkészített 
4 - a fenti szempontok közül nem mindegyik teljesül 
3- a fenti szempontok közül csak néhány teljesül 
2 - a fenti szempontok közül legfeljebb egy teljesül 
1 - a téma nem fontos

2.) A kutató kollektíva minősítése

5 - a kutató kollektíva már eddig is, nemzetközi mércével is eredményesen dolgozott 
4 - a kutató kollektíva jó, egyenként nemzetközileg is eredményesen, de közös munkájuk   kevés 
3 - a kutató kollektíva hazai szinten eredményes munkára képes 
2 - a kollektíva tagjai egyenként hazai szinten eredményesek 
1 - nincs a téma mögött ütőképes kollektíva

3.) A témavezető publikációs tevékenységének értékelése

5 - az utóbbi tíz évben több mint 10 nemzetközileg referált publikáció 
4 - az utóbbi tíz évben több mint 7 nemzetközileg referált publikáció 
3 - az utóbbi tíz évben több mint 4 nemzetközileg referált publikáció 
2 - az utóbbi tíz évben több mint 1 nemzetközileg referált publikáció 
1 - az utóbbi tíz évben nincs nemzetközileg referált publikáció

4.) A kutatás mennyire szolgálja az Egyetem nemzetközi és hazai tudományos életbe való integrációját

5 - a kutatás kapcsán intenzív hazai és nemzetközi kapcsolatteremtés folyik 
4 - a kutatás kapcsán főleg hazai kapcsolatok teremtődnek 
3 - a külső kapcsolatok megteremtése nem jelentős 
2 - a külső kapcsolatok megteremtésének lehetősége adott 
1 - semmilyen külső kapcsolat megteremtése nem lehetséges

5.) A kutatási téma művelése mennyire segíti újabb kutatási források megszerzését

5 - nemzetközi és hazai pályázatokon is eredményesen szerepelhet, a vállalkozási szférától is remélhet támogatást, esetleg szabadalom kidolgozását eredményezheti 
4 - hazai pályázatokon eredményes lehet, a gazdasági szférából is nyerhet támogatást 
3 - nehezen ítélhető meg, de van remény újabb források bevonására 
2 - csak speciális alkalmazási területen számíthat támogatásra 
1 - sem rövid, sem hosszútávon nem remélhető pótlólagos forrás

6.) Az oktatás színvonalának javításához való hozzájárulás

5 - doktori témákat produkál, új, modern diszciplínák meghonosodását segíti elő az oktatásban 
4 - egy doktori téma a tervben benne van, új diszciplínák megjelenését segíti elő 
3 - új ismeretek megszerzését segíti elő, új tárgyak megjelenéséhez is vezethet 
2 - a téma kidolgozása ismert, de az egyetemen nem oktatott eredmények alkalmazását jelenti 
1 - az oktatás nem profitál a téma műveléséből

7.) A pályázat kidolgozásának színvonala

5 - a pályázat jól kidolgozott kutatási elképzelés, szerkezete világos 
4 - a kutatási elképzelés körvonalazott, de a kifejtés és a szerkesztés részben hiányos 
3 - a pályázat csak körvonalazza a kutatási témát és a várható eredményeket 
2 - a kidolgozásban koncepcionális és formai hibák is fellelhetőek 
1 - a pályázatból nem derül ki világosan annak célja

lap tetejére


 4. melléklet

Pályázati felhívás
Posztdoktori kutatási támogatásra

A Széchenyi István Egyetem az intézményi kutatási potenciáljának és az oktatói utánpótlás erősítésére, belső kutatási pályázatot hirdet. A pályázaton indulhatnak már működő és újonnan alakuló kutató kollektívák, attól függetlenül, hogy egy tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak.

A pályázat feltételei:
• A pályázatokat a rektorhoz minden év március 1-ig kell benyújtani.
• A támogatás az adott naptári évben használható fel.

Személyi feltétele:
• A kollektíva legalább két 40 év alatti fiatalból és egy egy konzulensből áll.
• A konzulens csak tudományosan minősített lehet.
• A két fiatal közül legalább az egyik rendelkezzen 5 évesnél nem régebbi PhD fokozattal.

A pályázat tartalma:
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia, ill. a következő kérdésekre kell választ adnia:
• A kutató kollektíva tagjai.
• A kutatási feladat megnevezése.
• Az igényelt támogatás összege és költségnemek szerinti felosztása.
• A kutatási feladat leírása.
• A kutatás várható eredménye, a tudományos eredmény és megjelenési formája (könyv, cikk, program, konferencia előadás).
• A támogatás felhasználásának terve.
• A résztvevők publikációs listája az utolsó öt évre.
• A konzulens javaslata.

Elbírálás:
A pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el és tesz javaslatot a Rektornak a kutatás támogatás folyósítására. A támogatott pályázatoknak a következő év január 31-ig kutatási beszámolót kell készíteniük. A beszámolókat a Tudományos Tanács értékeli és rangsorolja a teljesítést.

lap tetejére

 

Értékelési szempontok
Posztdoktori kutatási támogatásra

A Tudományos Tanácsminden tagja titkosan pontoz ennek az űrlapnak egy kinyomtatott példányán, a következő szempontok alapján (közbenső pontszámok is adhatók):

1.) A kutatási terv minősítése

5 - a téma aktuális, az Egyetem profiljába beilleszkedik, itt hosszabb távon eredményesen    
művelhető, téma kutatása megfelelően előkészített
3- a fenti szempontok közül csak néhány teljesül
1 - a téma nem fontos

2.) A kutató kollektíva minősítése

5 - a kutató kollektíva jó, nemzetközileg is eredményes munka várható, a projekt az oktatói / vezető oktatói utánpótlást segíti
3 - a kutató kollektíva hazai szinten eredményes munkára képes, a projekt az oktatói / vezető oktatói utánpótlást segíti
1 - nincs a téma mögött ütőképes kollektíva

3.) A témavezető publikációs tevékenységének értékelése

5 - az utóbbi 5 évben több mint 4 nemzetközileg referált publikáció
3 - az utóbbi 5 évben több mint 1 nemzetközileg referált publikáció
1 - az utóbbi 5 évben nincs nemzetközileg referált publikáció

4.) A kutatás mennyire szolgálja az Egyetem nemzetközi és hazai tudományos életbe való integrációját

5 - a kutatás kapcsán hazai és nemzetközi kapcsolatteremtés folyik 
3 - a kutatás kapcsán főleg hazai kapcsolatok teremtődnek 
1 - külső kapcsolatokat nem terveznek

5.) A kutatási téma művelése mennyire segíti újabb kutatási források megszerzését

5 - hazai pályázatokon eredményes lehet, a gazdasági szférából is nyerhet támogatást
3 - nehezen ítélhető meg, de van remény újabb források bevonására
1 - sem rövid, sem hosszútávon nem remélhető pótlólagos forrás

6.) Az oktatás színvonalának javításához való hozzájárulás

5 - egy új doktori téma a tervben benne van, új diszciplínák megjelenését segíti elő 
3 - új ismeretek megszerzését segíti elő, új tárgyak megjelenéséhez is vezethet 
1 - az oktatás nem profitál a téma műveléséből

7.) A pályázat kidolgozásának színvonala

5 - a pályázat jól kidolgozott kutatási elképzelés, szerkezete világos
3 - a pályázat csak körvonalazza a kutatási témát és a várható eredményeket
1 - a pályázatból nem derül ki világosan annak célja

 

lap tetejére

 

 5. melléklet

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsok Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsainak szervezeti és működési szabályzata az egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri munka tapasztalatainak figyelembevételével készült. (A tudományos és művészeti diákkör rövidítése a továbbiakban TMDK).

1. A Szabályzat célja, hogy szervezett keretet adjon a TMDK munkának és elősegítse, hogy a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a TMDK mozgalomba. A TMDK mozgalom célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A TMDK mozgalom elősegíti:
• a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos és művészeti ismeretek, jártasságok és készségek megszerzését,
• a tudományos kutatási és művészeti módszerek, eljárások elsajátítását, a nyelvtudás gyarapítását,
• a hazai és külföldi tudományos és művészeti eredmények megismerését,
• a hallgatók képességeinek fejlesztését,
• az oktatók és hallgatók közötti - a oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő - jó kapcsolatok kialakítását.

2. A Tudományos és Művészeti Diákkörök működése

A hallgatók TMDK munkája oktató(k) vezetésével történik és az adott művészeti terület, szakma, vagy tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be.

3. A Tudományos és Művészeti Diákkörök irányítása - az Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetem tudományos rektor-helyettesének felügyelete alatt működő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el.

A TMDT munkáját az elnök irányítja. Az egyetemi TMDT elnökét az egyetem rektora bízza meg határozatlan időre. Az adminisztratív ügyek vitelét a Rektori Hivatal egy munkatársa, az intézményi TMDT titkár végzi.

Az egyetemi TMDT tagjai a TMDT szakkordinátorok (szak-csoportonként egy-egy oktató) és a Diákparlament Felsőházának Tanulmányi megbízottja.

Az egyetemi TMDT folyamatosan ellátja:
• a TMDK munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését, 
• szorgalmazza a tudományos és művészeti kapcsolatok kialakítását és az eredményes munka elismerését, valamint folyamatosan propagálja a diákköri munka hasznosságát, 
• irányítja az intézményi konferenciák szervezési munkáját, elősegíti a kiemelkedő TMDK munkák részvételét az országos, illetve társintézmények TDK konferenciáin, hazai és külföldi szakmai-tudományos konferenciákon, művészeti rendezvényeken.

Az egyetemi TMDT feladata:
• kidolgozza az egyetemi TMDT Szabályzatát,
• kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Szakmai Bizottságokkal továbbá tudományos és művészeti szervezetekkel és egyesületekkel,
• elősegíti a TMDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, bemutatását, hasznosítását,
• meghatározza az egyetemi TMDK konferenciák időpontját, figyelemmel a félévi időbeosztásra,
• évenként írásos beszámolót készít a SZE Tudományos Tanács számára a TMDK mozgalom eredményeiről, helyzetéről, problémáiról.

A beszámoló jelentésről a tudományos rektor-helyettes minden alkalommal kikéri a SZE Tudományos Tanács véleményét.

A TMDT éves munkaterv alapján dolgozik. A egyetemi TMDT üléseit az elnök félévenként legalább egyszer hívja össze. A TMDT üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök eljuttatja
• az egyetem tudományos rektor-helyettesének
• a karok dékánjainak
• a TMDT tagjainak,
• az intézetek és tanszékek vezetőinek,
• a határozatok végrehajtásában érdekelteknek.

4. A Karok és Intézetek Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsai

Az kar/intézet Tudományos és Művészeti Diákköri munkájának szervezését az intézet tudományos igazgató-helyettesének felügyelete alatt működő intézeti TMDT látja el.
Az intézeti TMDT munkáját az elnök irányítja. Az intézeti TMDT elnökét az intézet igazgatója bízza meg határozatlan időre.

Az intézeti TMDT tagjai a tanszéki TMDK felelősi feladattal megbízott oktatók és az intézethez tartozó szakok szakbizottságai által delegált egy-egy hallgató.

A kari/ intézeti TMDT-k az alábbiak:

• Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa,
• Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa.
• Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Művészeti Diákköri Tanácsa.


Az intézeti TMDT-k feladatai:
• közvetlenül segítik, és évente értékelik az intézet TMDK tevékenységét,
• figyelemmel kísérik, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek által javasolt TMDK témákat, a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• megszervezik az egyetemi TMDK konferencia intézeti szekcióit,
• összegyűjtik és előkészítik az intézethez tartozó, egyetemi konferencián a zsűrik által pályázatokra és az Országos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt dolgozatokat a hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatásra,
• javaslatot tesznek a kimagasló TMDK munkát végző hallgatók és oktatók munkájának elismerésére,
• írásban beszámolnak az intézet tudományos igazgatóhelyettesének és az egyetemi TMDT-nek az intézeti TMDK munka eredményeiről, helyzetéről és problémáiról.

5. Konferenciákon, pályázatokon történő részvétel

A Széchenyi István Egyetem által rendezett Intézményi TMDK-n csak a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vehetnek részt.
A pályázatokra vagy OTDK-ra javasolt TMDK dolgozatokat egységes borítóba kötve - a konzulens által jóváhagyott, kiadványban közlésre alkalmas tartalmi összefoglalóval - a pályázat vagy OTDT által előírt példányszámban - az intézet TMDT szakkordinátorának kell beadni.
A beadott dolgozatokról a pályázatok kiírásában ill. az OTDK szekcióinak felhívásaiban szereplő szempontok szerint, bírálatot az intézet TMDT szakkordinátora(i) készítteti el.

Az OTDK.-ra való küldésről az egyetemi konferencia intézeti szekció zsűrijei döntenek, de a hallgatók részvételének feltételeit az OTDT mindenkori előírásai szabályozzák.
Az OTDK szekciórendező intézményeivel a kapcsolatot az intézeti TMDT-k bevonásával az egyetemi TMDT tartja.
Az egyetemi TMDT szorgalmazza az OTDK-n kiemelkedően szereplők erkölcsi elismerését.

6. Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák szervezése

Az egyetemi TMDT koordinálásában az országos konferencia évében az őszi félévben, egyébként félévenként kerül sor intézményi konferenciák megrendezésére, amelyeket az intézeti TMDT-k szerveznek és rendeznek.
Az egyetemi konferencián a hallgatók dolgozattal, modellel, szoftverrel, vagy egyéb írásos anyaggal vehetnek részt, amelytől a konzulens tanár javaslatára az intézeti TMDT döntése alapján el lehet térni.
A munka rövid írásos összefoglalójának minden esetben meg kell lennie. A konferencián kerül sor a hallgatók munkájának megvitatására, értékelésére. A konferenciák segítsék elő a hallgatók előadó és vitakészségének kialakulását és fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését, propagálását.
Az egyetemi konferencia az a fórum, ahol az előadások és az azt követő viták alapján a zsűrik értékelik és rangsorolva jutalmazásra javasolják a tudományos követelményeknek megfelelő pályamunkákat, ajánlják az országos konferencián, vagy más országos pályázaton való bemutatásra.
A TMDK konferencia szekcióülésein szorgalmazni kell a hallgatók, oktatók széles körű részvételét és minél több külső szakember meghívását.
A TMDK mozgalom keretében egyéb rendezvények (előadások, bemutatók stb.) is szervezhetők, de a minőségbiztosítás érdekében minden esetben a TMDT tagjai jogosultak eldönteni, hogy ez az esemény az intézeti TMDK színvonalával egyenértékű-e, ennek eredményeképpen a résztvevő hallgatók, hallgatói csoportok az OTDK felé részvételre javasolhatóak-e.

7. A TMDK munka intézeti feltételei

Az intézet tudományos igazgató-helyettese a TMDK tevékenység elősegítése érdekében:
• folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az oktatási egységek TMDK munkáját,
• a tanszékekről minden évben szeptember 10-ig bekéri a tanszék által meghirdetett feladatmegoldó és TMDK témákat a konzultálásra vállalkozó oktatók nevének feltüntetésével és felkéri a tanszékeket a TMDK témák nyilvános (tanszéki hirdetőtáblán történő) meghirdetésére,
• az intézet lehetőségeinek megfelelően biztosítja a TMDK munkát kiemelkedően végző hallgatók és segítő oktatók elismerését.

A tanszékvezetők a diákköri munka elősegítése érdekében:
• gondoskodnak arról, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék a tanszék által javasolt TMDK témákat, és a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• lehetőség szerint biztosítják a TMDK munkát végzők részére a dologi eszközöket és a működési feltételeket,
• figyelemmel kísérik és támogatják a konzulens oktatók tevékenységét,
• a konzulens oktató kezdeményezésére indokolt esetben hozzájárulhatnak az eredményes TMDK munkát végző hallgató oktatási kedvezményben részesítéséhez (témához kapcsolódó előadások, gyakorlatok, mérések, feladatok alól történő felmentés, félévvégi követelmények teljes vagy részleges elismerése stb.).

8. A hallgatók eredményes munkájának elismerése

Az egyetemi TMDK, vagy országos TDK konferencián való részvételt a leckekönyvbe be kell jegyezni. (A hallgató melyik évben, milyen szekción vett részt TMDK dolgozattal.). A bejegyzést a tanulmányi osztály végzi az egyetemi TMDT elnökének tájékoztatása alapján.
A TMDK tevékenység elbírálásának, jutalmazásának alapja:
• az egyetemi konferencián való részvétel, és az elért eredmény,
• az országos rendezvényen való eredményes szereplés.
• a feladatmegoldó és nyelvi versenyen elért kiemelkedő eredmény,

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni:
• kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor,
• hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor.

Az egyetemi konferencián szerepelt és a szekciók zsűrijei által jutalmazásra javasolt dolgozatokhoz a Hallgatói Önkormányzat biztosít jutalmazási keretet.

Az egyetemi TMDT :
• gondoskodik a díjazott dolgozatok adatainak a nyilvánossá tételéről,
• a végzett hallgatókat konferenciára küldésük esetén a munkahelyükről kikéri.

Az egyetemi TMDT elősegíti:
• pályázat benyújtását az Universitas Győr alapítványhoz az intézeti konferencia zsűrijeinek javaslata alapján,
• a legeredményesebben tevékenykedők hazai és nemzetközi TDK és szakmai-tudományos konferenciákon való részvételét,
• a legszínvonalasabb TMDK dolgozatok publikálását,
• a TMDK munkát végző hallgatók szerződéses munkába való bevonását.

9. Az oktatók eredményes konzulensi tevékenységének elismerése

Az intézeti TMDT szakkoordinátorok a TMDK munkát kiemelkedően elősegítő oktatók személyéről tájékoztatják az egyetemi TMDT elnökét, aki szorgalmazza ezen oktatók erkölcsi elismerését. 
A TMDT elnök a TMDT állásfoglalása alapján javaslatot tesz az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsnak mestertanár kitüntetés odaítélésére.
Az intézet igazgatók és tanszékvezetők előresorolásnál, jutalmazásnál vegyék figyelembe a TMDK munkát kiemelkedően segítő oktatók munkáját.

10. A TMDT hivatalos levelezése

Az egyetemi TMDT levelezését az elnök a titkár segítségével bonyolítja le.
Hivatalos levelezésre más intézményekkel az egyetemi TMDT elnök és intézeti TMDT elnökök jogosultak.

11. A TMDK munka propagálása

Az intézeti TMDT szakkordinátorok tájékoztatása alapján az adminisztratív ügyeket intéző munkatárs értesíti az egyetemi újság szerkesztőségét az egyetem, ill. a fakultás minden jelentősebb TMDK-val összefüggő eseményéről, pályázati felhívásokról. Az intézeti TMDT-k tagjai gondoskodnak a TMDK munkával kapcsolatos hírek (témák, pályázatok, konferenciák stb.) intézeti, ill. tanszéki hirdetőtáblán való közzétételéről.

lap tetejére

 

 6. melléklet

Szakmai tudományos egyesületi tagság támogatási szabályzata

 

1) A Kutatási Fejlesztési Támogatási Rendszertől támogatás igényelhető Széchenyi István Egyetem (SZE) oktatóinak, kutatóinak, tanszékeinek, más szervezeti egységeinek és magának az egyetemnek szakmai tudományos egyesületek, társaságok munkájában való részvételhez. A támogatás a tagsági díj részben, vagy teljes mértékű megtérítésére terjedhet ki.

2) A Tudományos Tanácsnak benyújtott kérelem alapján a Tanács esetenkénti elbírálás alapján támogatást ítélhet meg a szakmai tudományos egyesületi, társasági tagdíj részbeni, vagy teljes kifizetéséhez meghatározott időre, évente maximum 2 alkalommal.

3) Az első alkalommal benyújtott támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell:

• A tagság indoklását és a tagságból származó egyéni és egyetemi előnyöket. 
• Az éves tagsági díj összegét. 
• Az egyesület, társaság alapszabályzatának másolatát.

4) A tagság folyamatos fenntartására irányuló, ismételten benyújtott kérelmeknek csak a tagság fenntartásának indokát és az aktuális tagdíj összegét kell tartalmazniuk.

5) A támogatási kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a SZE Pályázati Irodában (Ig. ép. 302.), a Tudományos Tanács a beérkezett kérelmeket negyedévenként legalább egyszer bírálja el. 

 


lap tetejére