A TMDT Szervezeti és Működési Szabályzata

A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsainak szervezeti és működési szabályzata az egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri munka tapasztalatainak figyelembevételével készült. (A tudományos és művészeti diákkör rövidítése a továbbiakban TMDK).

1. A Szabályzat célja, hogy szervezett keretet adjon a TMDK munkának és elősegítse, hogy a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a TMDK mozgalomba. A TMDK mozgalom célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A TMDK mozgalom elősegíti:
• a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos és művészeti ismeretek, jártasságok és készségek megszerzését,
• a tudományos kutatási és művészeti módszerek, eljárások elsajátítását, a nyelvtudás gyarapítását,
• a hazai és külföldi tudományos és művészeti eredmények megismerését,
• a hallgatók képességeinek fejlesztését,
• az oktatók és hallgatók közötti - a oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő - jó kapcsolatok kialakítását.

2. A Tudományos és Művészeti Diákkörök működése

A hallgatók TMDK munkája oktató(k) vezetésével történik és az adott művészeti terület, szakma, vagy tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be.

3. A Tudományos és Művészeti Diákkörök irányítása - az Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetem tudományos rektor-helyettesének felügyelete alatt működő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el.

A TMDT munkáját az elnök irányítja. Az egyetemi TMDT elnökét az egyetem rektora bízza meg határozatlan időre. Az adminisztratív ügyek vitelét a Rektori Hivatal egy munkatársa, az intézményi TMDT titkár végzi.

Az egyetemi TMDT tagjai a TMDT szakkordinátorok (szak-csoportonként egy-egy oktató) és a Diákparlament Felsőházának Tanulmányi megbízottja.

Az egyetemi TMDT folyamatosan ellátja:
• a TMDK munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését,
• szorgalmazza a tudományos és művészeti kapcsolatok kialakítását és az eredményes munka elismerését, valamint folyamatosan propagálja a diákköri munka hasznosságát,
• irányítja az intézményi konferenciák szervezési munkáját, elősegíti a kiemelkedő TMDK munkák részvételét az országos, illetve társintézmények TDK konferenciáin, hazai és külföldi szakmai-tudományos konferenciákon, művészeti rendezvényeken.


Az egyetemi TMDT feladata:
• kidolgozza az egyetemi TMDT Szabályzatát,
• kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Szakmai Bizottságokkal továbbá tudományos és művészeti szervezetekkel és egyesületekkel,
• elősegíti a TMDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, bemutatását, hasznosítását,
• meghatározza az egyetemi TMDK konferenciák időpontját, figyelemmel a félévi időbeosztásra,
• évenként írásos beszámolót készít a SZE Tudományos Tanács számára a TMDK mozgalom eredményeiről, helyzetéről, problémáiról.

A beszámoló jelentésről a tudományos rektor-helyettes minden alkalommal kikéri a SZE Tudományos Tanács véleményét.

A TMDT éves munkaterv alapján dolgozik. A egyetemi TMDT üléseit az elnök félévenként legalább egyszer hívja össze. A TMDT üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök eljuttatja
• az egyetem tudományos rektor-helyettesének
• a karok dékánjainak
• a TMDT tagjainak,
• az intézetek és tanszékek vezetőinek,
• a határozatok végrehajtásában érdekelteknek.

4. Az Intézetek Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsai

Az intézet Tudományos és Művészeti Diákköri munkájának szervezését az intézet tudományos igazgató-helyettesének felügyelete alatt működő intézeti TMDT látja el.
Az intézeti TMDT munkáját az elnök irányítja. Az intézeti TMDT elnökét az intézet igazgatója bízza meg határozatlan időre.

Az intézeti TMDT tagjai a tanszéki TMDK felelősi feladattal megbízott oktatók és az intézethez tartozó szakok szakbizottságai által delegált egy-egy hallgató.

Az intézeti TMDT-k az alábbiak:

• Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa,
• Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa.
• Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Művészeti Diákköri Tanácsa.


Az intézeti TMDT-k feladatai:
• közvetlenül segítik, és évente értékelik az intézet TMDK tevékenységét,
• figyelemmel kísérik, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek által javasolt TMDK témákat, a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• megszervezik az egyetemi TMDK konferencia intézeti szekcióit,
• összegyűjtik és előkészítik az intézethez tartozó, egyetemi konferencián a zsűrik által pályázatokra és az Országos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt dolgozatokat a hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatásra,
• javaslatot tesznek a kimagasló TMDK munkát végző hallgatók és oktatók munkájának elismerésére,
• írásban beszámolnak az intézet tudományos igazgatóhelyettesének és az egyetemi TMDT-nek az intézeti TMDK munka eredményeiről, helyzetéről és problémáiról.


5.Konferenciákon, pályázatokon történő részvétel

A Széchenyi István Egyetem által rendezett Intézményi TMDK-n csak a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vehetnek részt.
A pályázatokra vagy OTDK-ra javasolt TMDK dolgozatokat egységes borítóba kötve - a konzulens által jóváhagyott, kiadványban közlésre alkalmas tartalmi összefoglalóval - a pályázat vagy OTDT által előírt példányszámban - az intézet TMDT szakkordinátorának kell beadni.
A beadott dolgozatokról a pályázatok kiírásában ill. az OTDK szekcióinak felhívásaiban szereplő szempontok szerint, bírálatot az intézet TMDT szakkordinátora(i) készítteti el.

Az OTDK.-ra való küldésről az egyetemi konferencia intézeti szekció zsűrijei döntenek, de a hallgatók részvételének feltételeit az OTDT mindenkori előírásai szabályozzák.
Az OTDK szekciórendező intézményeivel a kapcsolatot az intézeti TMDT-k bevonásával az egyetemi TMDT tartja.
Az egyetemi TMDT szorgalmazza az OTDK-n kiemelkedően szereplők erkölcsi elismerését.

6. Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák szervezése

Az egyetemi TMDT koordinálásában az országos konferencia évében az őszi félévben, egyébként félévenként kerül sor intézményi konferenciák megrendezésére, amelyeket az intézeti TMDT-k szerveznek és rendeznek.
Az egyetemi konferencián a hallgatók dolgozattal, modellel, szoftverrel, vagy egyéb írásos anyaggal vehetnek részt, amelytől a konzulens tanár javaslatára az intézeti TMDT döntése alapján el lehet térni.
A munka rövid írásos összefoglalójának minden esetben meg kell lennie. A konferencián kerül sor a hallgatók munkájának megvitatására, értékelésére. A konferenciák segítsék elő a hallgatók előadó és vitakészségének kialakulását és fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését, propagálását.
Az egyetemi konferencia az a fórum, ahol az előadások és az azt követő viták alapján a zsűrik értékelik és rangsorolva jutalmazásra javasolják a tudományos követelményeknek megfelelő pályamunkákat, ajánlják az országos konferencián, vagy más országos pályázaton való bemutatásra.
A TMDK konferencia szekcióülésein szorgalmazni kell a hallgatók, oktatók széles körű részvételét és minél több külső szakember meghívását.
A TMDK mozgalom keretében egyéb rendezvények (előadások, bemutatók stb.) is szervezhetők, de a minőségbiztosítás érdekében minden esetben a TMDT tagjai jogosultak eldönteni, hogy ez az esemény az intézeti TMDK színvonalával egyenértékű-e, ennek eredményeképpen a résztvevő hallgatók, hallgatói csoportok az OTDK felé részvételre javasolhatóak-e.

7. A TMDK munka intézeti feltételei

Az intézet tudományos igazgató-helyettese a TMDK tevékenység elősegítése érdekében:
• folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az oktatási egységek TMDK munkáját,
• a tanszékekről minden évben szeptember 10-ig bekéri a tanszék által meghirdetett feladatmegoldó és TMDK témákat a konzultálásra vállalkozó oktatók nevének feltüntetésével és felkéri a tanszékeket a TMDK témák nyilvános (tanszéki hirdetőtáblán történő) meghirdetésére,
• az intézet lehetőségeinek megfelelően biztosítja a TMDK munkát kiemelkedően végző hallgatók és segítő oktatók elismerését.

A tanszékvezetők a diákköri munka elősegítése érdekében:
• gondoskodnak arról, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék a tanszék által javasolt TMDK témákat, és a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• lehetőség szerint biztosítják a TMDK munkát végzők részére a dologi eszközöket és a működési feltételeket,
• figyelemmel kísérik és támogatják a konzulens oktatók tevékenységét,
• a konzulens oktató kezdeményezésére indokolt esetben hozzájárulhatnak az eredményes TMDK munkát végző hallgató oktatási kedvezményben részesítéséhez (témához kapcsolódó előadások, gyakorlatok, mérések, feladatok alól történő felmentés, félévvégi követelmények teljes vagy részleges elismerése stb.).

8. A hallgatók eredményes munkájának elismerése

Az egyetemi TMDK, vagy országos TDK konferencián való részvételt a leckekönyvbe be kell jegyezni. (A hallgató melyik évben, milyen szekción vett részt TMDK dolgozattal.). A bejegyzést a tanulmányi osztály végzi az egyetemi TMDT elnökének tájékoztatása alapján.
A TMDK tevékenység elbírálásának, jutalmazásának alapja:
• az egyetemi konferencián való részvétel, és az elért eredmény,
• az országos rendezvényen való eredményes szereplés.
• a feladatmegoldó és nyelvi versenyen elért kiemelkedő eredmény,

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni:
• kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor,
• hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor.

Az egyetemi konferencián szerepelt és a szekciók zsűrijei által jutalmazásra javasolt dolgozatokhoz a Hallgatói Önkormányzat biztosít jutalmazási keretet.

Az egyetemi TMDT :
• gondoskodik a díjazott dolgozatok adatainak a nyilvánossá tételéről,
• a végzett hallgatókat konferenciára küldésük esetén a munkahelyükről kikéri.

Az egyetemi TMDT elősegíti:
• pályázat benyújtását az Universitas Győr alapítványhoz az intézeti konferencia zsűrijeinek javaslata alapján,
• a legeredményesebben tevékenykedők hazai és nemzetközi TDK és szakmai-tudományos konferenciákon való részvételét,
• a legszínvonalasabb TMDK dolgozatok publikálását,
• a TMDK munkát végző hallgatók szerződéses munkába való bevonását.

9. Az oktatók eredményes konzulensi tevékenységének elismerése

Az intézeti TMDT szakkordinátorok a TMDK munkát kiemelkedően elősegítő oktatók személyéről tájékoztatják az egyetemi TMDT elnökét, aki szorgalmazza ezen oktatók erkölcsi elismerését.
A TMDT elnök a TMDT állásfoglalása alapján javaslatot tesz az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsnak mestertanár kitüntetés odaítélésére.
Az intézet igazgatók és tanszékvezetők előresorolásnál, jutalmazásnál vegyék figyelembe a TMDK munkát kiemelkedően segítő oktatók munkáját.

10. A TMDT hivatalos levelezése

Az egyetemi TMDT levelezését az elnök a titkár segítségével bonyolítja le.
Hivatalos levelezésre más intézményekkel az egyetemi TMDT elnök és intézeti TMDT elnökök jogosultak.

11. A TMDK munka propagálása

Az intézeti TMDT szakkordinátorok tájékoztatása alapján az adminisztratív ügyeket intéző munkatárs értesíti az egyetemi újság szerkesztőségét az egyetem, ill. a fakultás minden jelentősebb TMDK-val összefüggő eseményéről, pályázati felhívásokról. Az intézeti TMDT-k tagjai gondoskodnak a TMDK munkával kapcsolatos hírek (témák, pályázatok, konferenciák stb.) intézeti, ill. tanszéki hirdetőtáblán való közzétételéről.

Győr, 2006. október 30.