Kiválósági ösztöndíj felhívás 2019 tavasz

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2018/19-es tavaszi félévre pályázatot hirdet

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra

A pályázat célja, hogy a pályázatot nyert hallgatók a pályázat elnyerését követő félévekben tanulmányaikat sikeresen befejezzék és/vagy tudományos szintlépést érjenek el, ezzel biztosítva az Egyetem szakmai utánpótlását.

A pályázaton részt vehetnek

 • azok a hallgatók, akik aktív jogviszonyú tanulmányaikat az informatikai, gazdaságtudományok, agrár, jogi vagy műszaki képzési területhez tartozó valamely alap, mester vagy osztatlan szakon, vagy a nemzetközi tanulmányok BSc szakon folytatják. Továbbá pályázhatnak a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai és doktorjelöltjei.

További pályázati feltételek: a pályázaton részt vehet, aki

 • a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek (letölthető fájl! - változás (01.24): doktori és doktorjelölti kategóriában az MTMT jelenlegi verziójában nem jelölhetőek a szponzor és presztízs adatok, ezektől eltekintünk, feltételek közül törlésre került) megfelel, és a pályázatot, valamint a kötelezően csatoltandó mellékleteit hiánytalanul benyújtotta a lent meghatározott határidőre mind személyesen, mind pedig elektronikusan,
 • egyéb szakmai munkát végez,
 • tudományos területen kimagasló munkát végez,
 • kutatási témát jelölt meg a pályázati adatlapon, amely kutatással kapcsolatosan beszámolót készít az ösztöndíjas időszak végén,
 • nem áll fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt,
 • vállalja, hogy részt vesz az Egyetem utánpótlás nevelési programjában.

 

A pályázathoz mellékelni kell

 • a pályázati feltételeket tartalmazó dokumentum szerint az egyes pályázati kategóriákban kötelezően csatolandó mellékleteket,
 • pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot két példányban, melyeken fel kell sorolni a pályázati űrlaphoz csatolt olyan igazolásokat, melyek alapján a pályázó a kutatói tevékenység címén pontszámra pályázik, illetve amelyeket az intézményi pályázati hirdetmény előír,
 • tanszékvezetői ajánlást a SZE valamely tanszékéről (minimum 1 oldal, ennek hiányában a pályázó kizárásra kerül), tartalmazza a pályázó tanszéki tevékenységbe való bevonásának részleteit, a múltbéli és jövőbeni feladatokra vonatkozóan,
 • motivációs levelet (pályázati adatlap része),
 • pályázói nyilatkozatot (pályázati adatlap része),
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolatát/másolatokat (csak a HIR-ben, Tanulmányi Osztály által rögzített nyelvvizsga fogadható el, és pontozható a pályázat során),
 • a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK oklevelek; konferencia részvétel; nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) másolatát,
 • szakmai önéletrajzot, mely az alapképzési szinttől kezdve dátumokkal együtt tartalmazza a tudományos előmenetel mérföldköveit.

A pályázat dokumentációjaként a tárgyfélévet megelőző két félévben végzett tevékenységről szóló, aláírt és lepecsételt igazolás fogadható el.

A benyújtás módja

A pályázatokat papír alapon (két példány pályázati adatlap; további dokumentumok 1-1 példányban; publikációk lista formájában, teljes szöveg nélkül) személyesen Szakos Brigitta pályázati adminisztrátorhoz (Győr, Egyetem tér 1. Új tudástér ép. UT-210) szükséges leadni, minden munkanapon 8:00-11:00 és 13:00-15:00 közötti időszakban.

A papír alapú leadást követően a benyújtott pályázattal megegyező tartalommal elektronikusan, az Egyetem Rektorához címezve a palyazatefop@sze.hu email címre kell elküldeni a pályázatot. Az elektronikus pályázati anyagot két darab pdf fájlban szükséges leadni: egy fájlban egyesítve a pályázati dokumentációt, illetve egy külön fájlban csatolva a szakdolgozat, ill. disszertáció tervezetet.


Tájékoztatás kérése a kiírással kapcsolatban: Kérjük ismételten olvassa át figyelmesen a pályázati felhívás jelen szövegét, a letölthető formában csatolt pályázati feltételeket és a pontozási szempontokat tartalmazó dokumentumokat, illetve tekintse meg a pályázati adatlapot, pályázói nyilatkozatot és motivációs levelet tartalmazó excel fájlt. Amennyiben kérdése van, e-mailben kérjen tájékoztatást a palyazatefop@sze.hu e-mail címen. Telefonon és személyesen nem áll módunkban felvilágosítást adni a pályázatról.   

 

A beadási határidő (papír alapú és elektronikus beadás):

2019. február 6. 15:00

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázó felelőssége, hogy a pályázati lap két példánya, valamint a papír alapú és elektronikus példány tartalmilag megegyezzen!


A SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjat a Széchenyi István Egyetem 5 hónapra adományozza. 
Összege doktorjelöltek vagy doktoranduszok esetén 150.000 Ft/hó, MSc-s és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók esetén: 100 000Ft/hó, BSc-s hallgatók esetén: 50 000Ft/hó

Az ösztöndíj forrásai:

 • EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú, „Nemzetköziesítés, Oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése” című projekt, 
 • EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt
 


Fellebbezés határideje: 2019. február 17. A Rektorhoz címzett írásos fellebbezéseket a palyazatefop@sze.hu email címre lehet elküldeni.
A végleges eredmények várható közzététele:  2019. február 19.

 

A pályázat pontozási rendszere, a kötelezően csatolandó pályázati adatlap és motivációs levél, majd továbbiakban az előzetes rangsor és a végleges rangsor jelen oldalon lesz elérhető.Az agrártudományi képzési területet támogató EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt előzetes eredményei: 

Támogatásra jelölt pályázók listája

Támogatásra nem jelölt pályázók listája

EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú projektből finanszírozásra kerülő ösztöndíj előzetes eredményei: 

Kizárt pályázók listája

Támogatásra jelölt pályázók listája

Támogatásra nem jelölt pályázók listája


Az agrártudományi képzési területet támogató EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt végleges eredményei: 

Ösztöndíjban részesülő pályázók listája

Ösztöndíjban nem részesülő pályázók listája

EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú projektből finanszírozásra kerülő ösztöndíj végleges eredményei:

Kizárt pályázók listája

Ösztöndíjban részesülő pályázók listája

Ösztöndíjban nem részesülő pályázók listája