Ösztöndíj felhívás Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj Program keretében


Felhívás Alap-, Mester- és Doktori képzésben résztvevő hallgatók, valamint fiatal kutatók számára Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében


Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2017. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában. 

A pályázatok benyújthatók 2017. május 5. és 2017. június 6. között.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat a pályázati útmutatóban meghatározott módon postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani 1 papír alapú és 2 elektronikus példányban. A postai benyújtás címe:
Széchenyi István Egyetem, Tomolákné Krokker Szilvia, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „ÚNKP-A keret” vagy „ÚNKP-B keret” vagy  „ÚNKP-C keret”.

Az „A” pályázati keretre (alap-, mester- és osztatlan képzés) vonatkozó kérdés esetén forduljon Györgyné Kékesi Ilona ÚNKP ügyintézőhöz ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási idő: H – Sz: 9.00-11.00
E-mail címe: gyorgyne@sze.hu
Telefonszám: +3696/503-743

A „B” és „C” pályázati keretre (doktori képzés, doktorjelölti és fiatal kutatói pályázói kör) vonatkozó kérdés esetén forduljon Tomolákné Krokker Szilvia ÚNKP koordinátorhoz ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási idő: H – Sz: 9.00-11.00
E-mail címe: krokker@sze.hu
Telefonszám: +3696/503-490


A Széchenyi István Egyetem kötelező kiegészítő rendelkezései minden pályázati típusra vonatkozóan:

  • A CD-n vagy DVD-n elektronikusan benyújtott pályázati anyagban szereplő fájlok elnevezése a következő módon történjen - Fájlnév:     „Pályázó neve_Dokumentum típusa”  
  • A pályázati adatlap kötelező melléklete a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt, eredeti szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az Adatlap a rektori titkárságon (Igazgatási épület, 204-es iroda) íratható alá, de ezt megelőzően a témavezető (amennyiben a pályázati kategória alapján releváns), továbbá az illetékes dékán aláírását szükséges beszerezni a dokumentumra.  
  • A pályázati anyaghoz kérünk 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást (hallgatói, doktorjelölti vagy munkáltatói igazolás) mellékelni 1 eredeti példányban.
  • Mellékletként a pályázó által aláírt nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy az ösztöndíj igénybevételére jogosító jogviszonya várhatóan milyen időpontig fog fennállni. (Munkáltatói igazolással rendelkezők esetén: határozott idejű jogviszony végdátuma vagy határozatlan idejű jogviszony; hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén az adott képzési szinten a tanulmányok várható befejezési időpontja, doktorjelölti jogviszony esetén a fokozatszerzés várható időpontja.)


Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2017/2018. tanévben (Ft/fő/hó)
 – az egyes kategóriák pontos meghatározása a pályázati útmutatókban található.

A keret
Alapképzésben részt vevő hallgató 75.000.-
Mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgató 100.000.-
B keret
Doktori képzésben részt vevő első- és másodéves hallgató 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő harmadéves hallgató 150.000.-
Doktorjelölt 250.000.-
C keret
Fiatal oktató, kutató I. kategóriában ösztöndíjas (40. életévet be nem töltött) 300.000.-
Fiatal oktató, kutató II. kategóriában ösztöndíjas (40. életévet be nem töltött) 350.000.-

Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíjas 5 vagy 10 hónap időtartam 2017. szeptember 1. - 2018. június 30. között.


A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek az EMMI honlapjáról:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai


Az előző pályázati forduló, az ÚNKP 2016/2017 tanévi pályázatának nyertes doktorandusz, doktorjelölt és posztdoktor ösztöndíjasai a program keretében végzett kutatásuk eredményeiről konferencia keretében számolnak be.
Időpont: 2017. május 25. 10:00
Helyszín: ÚT 114
A rendezvény keretében lehetőség nyílik az aktuális pályázati felhívással kapcsolatos egyeztetésre is. Várjuk az érdeklődőket a programra! Részvételi szándékukat kérjük, előzetesen jelezzék a krokker@sze.hu e-mail címre.