Tudományos és Innovációs Tanács SZMSZ

A Széchenyi István Egyetem Tudományos Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata

1.§

(1) A Jelen SZMSZ-ot az Egyetem Szenátusa fogadja el.

(2) A Tudományos Tanács feladatai:

 • kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát készít és irányítja annak megvalósítását
 • hozzájárul a kutatási programok tervezéséhez,
 • kialakítja és koordinálja a kutatási támogatások támogatási feltételeit,
 • döntési javaslatot tesz a pályázati eljárások során,
 • koordinálja a tudományos rendezvényeket,
 • koordinálja a nemzetközi tudományos együttműködéseket,
 • koordinálja a tudományos művek kiadását és a kutatási eredmények hasznosítását.

2.§

(1) A Tanács tagjainak megoszlása a következő:

 • a Tudományos Tanács elnöke az oktatási és tudományos rektorhelyettes, aki hivatalból tagja a tanácsnak,
   • a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai, egyetemi docensek, továbbá a tudományos fokozattal rendelkező kutatók közül intézetenként javasolt tagok az alábbiak szerint:
    Baross Gábor Intézet   2 fő oktató/kutató
    Deák Ferenc Intézet   1 fő oktató/kutató
    Jedlik Ányos Intézet   3 fő oktató/kutató
    Kautz Gyula Intézet   2 fő oktató/kutató
    Petz Lajos Intézet   1 fő oktató/kutató
    Varga Tibor Intézet   1 fő oktató/kutató
   • doktori iskolánkét egy-egy fő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD hallgató.
   • A Tanács tagjait és elnökét a Szenátus választja meg.

(2) A Tanács üléseire eseti jelleggel, a napirendtől függően és az elnök döntése szerint további személyek kaphatnak meghívót.

(3) A Tanács létrehozásakor megválasztásra kerülő tagok mandátuma 2006. november 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra érvényes. A későbbiekben megválasztásra kerülő tagok mandátuma 5 évre szól.

(4) A Tanács tagjainak megbízólevelét a Rektor bocsátja ki.

(5) Megszűnik a mandátuma annak a megválasztott tagnak,

 • akinek az Egyetemmel fennálló köz- illetve egyéb alkalmazotti jogviszonya bármilyen okból kifolyólag megszűnik,
 • aki lemond mandátumáról,
 • ha a delegált tag hallgatói jogviszonya megszűnik vagy a delegált tag passzív félévre megy.

3.§

(1) A Tanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti le.

(2) A Tanács határozatképes, ha a szavazásra jogosult tanácstagok legalább 60 %-a jelen van.

(3) A Tanács határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.

(4) A Tudományos Tanács működését a rektor hivatott ellenőrizni.


Győr, 2006. október 30.

Dr. Szekeres Tamás
Rektor