XXIV. Akadémiai Nap

Széchenyi István Egyetem

XXIV. Akadémiai Nap – A SZENÁTUS ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK ESEMÉNYEI

Huszonhárom évvel ezelőtt, 1994-ben a Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány a tudomány és a felsőoktatás ünnepeként, az akadémiai év kezdetén, Széchenyi István születésének évfordulóján – sikeres hagyományteremtő szándékkal – Akadémiai Napot rendezett. Az immár huszonnegyedik Akadémiai Nap központi eseménye ezúttal is az Egyetem Szenátusának ünnepi ülése.

A Professor Emeritus méltatása, a címzetes egyetemi tanárok köszöntése és a doktorok avatása után habilitációs, honosítási okleveleket adtak át, méltatták a Pro Universitate Díjasok és a Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjas tevékenységét. A zenetanár  gyémánt- és aranydiplomák átadása után az egyetem nyugdíjba vonuló oktatóit, munkatársait köszöntötték.

PROFESSOR EMERITUS

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott Dr. Neményi Miklós egyetemi tanárnak.

Dr. Neményi Miklós a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 45 éve tevékenykedik a hazai és nemzetközi felsőoktatásban és kutatásban. Ebből a mosonmagyaróvári karon 1979 óta végez oktató, kutató és tudományszervező munkát. Iskolateremtő munkássága során vezetése alatt 20 PhD hallgató szerzett fokozatot. Az országban elsőként végzett kutatásokat, illetve kutatóműhelyt teremtett a hőfizikia modellezések, a precíziós gazdálkodás műszaki feltételei, a megújuló energiaforrások és agroökológiai rendszerek modellezése, a klímaváltozások hatásvizsgálata területeken. Több mint 650 tudományos közleménnyel rendelkezik. Vendégprofesszorként oktatott a Wilhelmshaveni Műszaki Főiskolán, a Stuttgart-Hohenheimi és a Müncheni Műszaki Egyetemeken. Jelenleg is vendégprofesszor egy a Bécsi Műszaki Egyetemen folyó angol nyelvű mesterképzésben. Több éven át a Columbia Egyetem „Szennyeződések és Vízkészletek” c. szemináriumának társ-vezetője volt. Tudományszervező tevékenysége során kari és egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottságok elnöki tisztét töltötte be, az Országos Doktori Tanács választott társelnöke volt. Az Európai Agrárműszaki Társaság (EurAgeng) alelnöke, a Biosystems Engineering folyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt. Számos szakmai elismerésben és díjban részesült. Jelentős kutatási pályázati tevékenységet folytatott.

CÍMZETES EGYETEMI OKTATÓK

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi oktatói cím adományozásával ismeri el olyan külső szakemberek munkáját, akik kiemelkedő szakmai tevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az intézmény oktatási tevékenységét.

Az Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Mathias Dreyernek, dr. Patrick Waldbuessernek és dr. Székely Lászlónak.

Dr. Mathias Dreyer a Belső Égésű Motorok Tanszék alapításának meghatározóan aktív részvevője volt Egyetemünkön, majd 2008 és 2012 között öt éven át egyetemi docensként nagy sikerrel és elkötelezettséggel vezette a tanszéket. Sikeresen támogatta és vezette a tanszék épületének és fékpadi laborjainak a beruházását, amely azóta is példaértékű a magyar egyetemek között. Dr. Mathias Dreyer vezető közreműködésével  számos együttműködés jött létre mind hazai, mind nemzetközi egyetemekkel. A tanszéken felépítettek egy a hazánkban máig egyedülálló online kopásmérés-technikát. is. Mindez kiegészült a sikeres „Motortechnika“ előadás-sorozattal. Dr. Mathias Dreyer a salzgitteri Volkswagen labor vezetőjeként az elmúlt négy évben is szoros kapcsolatot ápolt a tanszékkel. Közbenjár hallgatóink diplomamunka-írásában, keresi a megfelelő előadókat rendezvényeinkhez és továbbra is szekcióvezetőként vesz részt a kétévente megrendezésre kerülő Győri Tribológia Konferencián. Ezzel párhuzamosan a Volkswagen laboratórium káranalízis-szakértője.

Dr. Patrick Waldbuesser doktori projektje során alakult ki együttműködése az AUDI képzési központjaival. 2013. szeptemberétől 2017. júliusáig az AUDI Hungaria Motor Kft. személyzet- és szervezetfejlesztési szakterületének vezetőjeként dolgozott Győrben. Dr. Patrick Waldbuesser érdemei közé tartozik a Széchenyi István Egyetem Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszékének vezetése, az ő hathatós segítségével indulhatott el 2015 őszén az Egyetem Executive MBA programja, valamint a Doktori Iskola angol nyelvű Management Alprogramja, amelyek keretében a Leadership and Organizational Communication tárgyat oktatta Komlósi László professzorral. Dr. Patrick Waldbuesser a különböző vezetői munkakörei, valamint a Széchenyi István Egyetemen folytatott oktatói és kutatói tevékenysége során fontos feladatának tartotta a munkatársak, illetve a vezető beosztásban lévő kollégák fejlődési pályáinak a kialakítását, a személyügyi fejlesztéssel kapcsolatos elemzéseket, a munkatársak komplex képzési- és továbbképzési rendszerének tervezését és a megvalósítás folyamatának a monitorozását és értékelését. A Széchenyi István Egyetem magas, nemzetközi szintű oktatói-kutatói kultúrájának kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Dr. Székely László oktatói pályáját az ELTE Polgári Jogi Tanszékén kezdte meg. 2008 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója. Dr. Székely László az alapítástól részt vett a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának munkájában, 1996 óta a Polgári Jogi Tanszék oktatója volt, jelenleg is aktívan részt vesz a Doktori Iskola munkájában. Polgári jogi előadásai és szemináriumai, elméleti felkészültsége, gyakorlati tudása, karakteres előadásmódja máig emlékezetesek a hallgatói számára, egyetemisták generációinak érdeklődését tudta a polgári jog felé fordítani. Oktatói pályafutása mellett közéleti szerepvállalása is jelentős. 1998-2002 között kormánybiztosként felelt a Hágai Nemzetközi Bíróság dunai vízlépcsőügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében szükséges kormányzati feladatok koordinációjáért. 2010-től az új polgári törvénykönyv előkészítését koordináló miniszteri biztos. 2013. szeptember 16-án a Magyar Országgyűlés megválasztotta az alapvető jogok biztosának. Hatéves ombudsmani mandátumát 2013. szeptember 25-én kezdte meg.

DOKTOROK AVATÁSA

A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak az elmúlt időszakban sikeres védést bemutató doktoranduszai megfeleltek azoknak a követelményeknek, amelyekhez az Egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. A Szenátusi ünnepi ülésen a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a doktorrá fogadás után átvették a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló oklevelet.

Új doktorok:

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Fekete István (Közlekedés- és járműtudományok. A disszertáció címe: Supply Chain Management and Network Science – the Foundation of an Innovative Synthesis. Témavezető: Dr. Hartványi Tamás PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Henézi Diána Sarolta (Közlekedés- és járműtudományok. A disszertáció címe: A gépjárművezető képzés jelenlegi helyzetének elemzése, javaslatok a továbbfejlesztésre. Témavezető:Dr. Holló Péter DSc ny.egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Horváth Ildikó (Informatikai tudományok. A disszertáció címe: Teaching disruptive technologies in a virtual educational environment using the edu-coaching method. Témavezető:Dr. Baranyi Péter DSc egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Horváth Tamás (Építőmérnöki tudományok. A disszertáció címe: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése. Témavezető:Dr. Koppány Attila CSc egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Menyhártné Baracskai Melinda (Közlekedés- és járműtudományok. A disszertáció címe: Nagy teljesítményű fékezőberendezés termodinamikai, áramlástechnikai és tribotechnikai vizsgálata. Témavezető:Dr. Harmati István PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Szármes Péter (Informatikai tudományok. A disszertáció címe: Újszerű módszertan nagy adathalmazok (Big Data) kezelésére folyamatoptimalizációt célzó deep learning módszerek kutatása alapján. Témavezető:Dr. Élő Gábor PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Teiter Zoltán (Építőmérnöki tudományok. A disszertáció címe: Az építési technológia hatása az öszvér gerendahidak viselkedésére. Témavezető:Dr. Lőrincz György CSc ny. egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, dr. Szabó Bertalan ny. egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Gárdonyi Gergely (Állam- és jogtudományok. A disszertáció címe: A szemle szerepe a hazai büntetőeljárásban. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD., Dr jur, Dr. med., egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem)

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Ari Melinda (Állattenyésztési tudományok. A disszertáció címe: Az ikerellés és a fontosabb szaporodási és termelési mutatók holstein-fríz állományokban. Témavezető: Dr. Gulyás László PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem; Dr. Gáspárdy András PhD egyetemi docens, Állatorvostudományi Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Rámháp Szabolcs (Regionális tudományok. A disszertáció címe: Felsőoktatási továbbtanulási motivációk Magyarországon a változó ifjúság és a piacosodó felsőoktatás tükrében. Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, dr. Filep Bálint PhD,  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Németh Szilárd (Regionális tudományok. A disszertáció címe: A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás valósága (hatások és lehetőségek) Magyarországon - Az etnocentrikus tendenciák hatása a vállalati imázsra és marketingstratégiára. Témavezető: Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Fekete Dávid (Regionális tudományok. A disszertáció címe: Nagyvárosi régiók gazdasági kormányzása - Új megközelítések európai járműipari központok elemzésével. Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, Széchenyi István Egyetem).

Feketéné Czakó Katalin (Regionális tudományok. A disszertáció címe: Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja - a felsőoktatási intézmények szerepe. Témavezető: Dr. Dőry Tibor PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

HABILITÁLTAK KÖSZÖNTÉSE

A habilitálás azon folyamat, melynek során a doktori (PhD) fokozattal rendelkező egyetemi oktató a habilitációs bizottság, és a jellemzően egyetemi hallgatókból álló közönség előtti két nyilvános előadás megtartásával - melyet idegen nyelven is prezentálnia kell - tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.

Habilitációs oklevelet vehetett át az ünnepségen Dr. Reisinger Adrienn (regionális tudományok, Széchenyi István Egyetem),  Dr. Hardi Tamás (regionális tudományok, Széchenyi István Egyetem), valamint Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit (állattenyésztési tudományok, Szegedi Tudományegyetem).

HONOSÍTÁS

A Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsa külföldön szerzett doktori oklevelek honosításáról döntött.

A külföldi intézményben szerzett doktori oklevelének a Széchenyi István Egyetem által kibocsátott doktori oklevél joghatályával fennálló azonosságot tanúsító okiratot vehetett át Dr. Feszty Dániel (University of Glasgow),  Dr. Gajári György (Technische Universität Dresden), Dr. Jan Christopher Knaup (Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig), valamint Dr. Rákóczi Gergely (Technische Universität Wien). 

PRO UNIVERSITATE DÍJ

Évente hagyományosan az Akadémiai Napon, Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából adják át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjat. Az Alapító okirat szerint a Díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók), illetve az Egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal, az Egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az Egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez.

A Kuratórium a 2017. évben a Pro Universitate díjat Domonkos Lászlónak és Fűke Gézának adományozta.

Domonkos László Győr és az ország kiemelkedő Szakközépiskolájának néhány napja már nyugalmazott igazgatójaként sokat tett annak érdekében, hogy a kiváló jedlikes diákok a Széchenyi István Egyetemen folytassák tanulmányaikat. Évente százötven jedlikes meghatározóan járműves szakokon kezdi tanulmányait Egyetemünkön, de más mérnöki, informatikai, jogi, közgazdasági képzések is szerepelnek a választott szakok között. A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karral intenzív együttműködés jellemezte a közös pályaorientációs munkát. A Jedlik különösen szoros kapcsolatban állt a Közúti és Vasúti Járművek Tanszékkel, s olyan projektet valósítottak meg, ahol a középiskolás diákok egyetemi hallgató mentorokkal vettek részt a SZEnergy csapat munkájában. A kitűzött feladatot független, az iparból felkért zsűri értékelte. A projektben részt vevő jedlikesek ma már a SZEnergy meghatározó tagjai. Domonkos László záróvizsgabizottsági tagként is folyamatosan segítette a karon folyó munkát. A Jedlik a gépészmérnök-asszisztens szakképzésben is partnerünk volt, s ez az együttműködés is megpezsdítette, elősegítette közös tevékenységek indítását. Kreatív, lelkes személyisége garanciát jelentett arra, hogy minél több jedlikes diák jusson el a „Jedlikből a Jedlik hídon át” a Széchenyi Egyetemre. Domonkos László szakmai és emberi hozzáállása több, mint egy évtizede eredményesen viszi előre a Jedlik és az Egyetem közös munkáját, s sikeres, jó példát jelentő együttműködést jelent és ösztönöz a két intézmény tanárai között. Egyetemünk legnagyobb elismerését odaítélő kuratórium Domonkos Lászlónak a Széchenyi István Egyetem és a Jedlik Szakgimnázium közös értékteremtése során végzett eredményes munkáját a Pro Universitate Díjjal ismeri el, köszöni meg.

Fűke Géza 1992-ben zeneiskolai klarinét, szolfézs és általános iskolai énektanár diplomát szerzett a Széchenyi István Egyetem jogelődjében, a győri Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd 1995-ben klarinétművész és -tanár diplomáját vehette át kiváló minősítéssel a Zeneakadémián. 1991-től klarinéttanárként dolgozott több győri és Győr környéki zeneiskolában. 1991-től 2005-ig alapító tag művésze volt a Győri Klarinét együttesnek, 2004-től aktív tagja a „Bolero Fúvósegyüttes-Győr”-nek. Kamaraművészként tucatnyi hanglemez felvételén működött közre, számos felvételt készített vele a Magyar Rádió és a Magyar Televízió. 2008 óta igazgatóként vezeti, szolgálja a Győri Filharmonikus Zenekart, Győr város kulturális életének fejlődését. Az általa kezdeményezett koncepció- és szemléletváltásnak köszönhetően a Győri Filharmonikus Zenekar 2017-re az ország, a régió egyik legismertebb és legsikeresebb szimfonikus zenekara lett. Tevékenységének köszönhetően 2008 óta megsokszorozódott a bérletesek száma, öt vidéki városban is bérletsorozattal van jelen az együttes, világhírű szólisták, karmesterek tesznek eleget a zenekar meghívásának. Igazgatása alatt Európa számos országán túl Ázsiában is folyamatosan vendégszerepel az együttes, és sikeres koncertjeivel öregbíti Győr város hírnevét. Felkérésére igent mondva, 2009 óta a zenekar művészeti vezetője, egy éve Egyetemünk címzetes egyetemi tanára a Liszt-díjas Berkes Kálmán. A zenekar 2010-ben Kisalföld Presztízs-díjban részesült a legjobb innovatív megoldások kategóriában, Még ugyanebben az évben a zenekar kimagasló művészeti tevékenységének köszönhetően, a Győri Filharmonikus Zenekar – az országban egyedülálló módon – másodszor is részesült a Bartók Béla–Pásztory Ditta Díj elismerésben. A zenekar folyamatosan jelen van az európai zenei vérkeringésben, művészeti teljesítményének és hírnevének köszönhetően folyamatos felkérések érkeznek az együtteshez. Fűke Géza fontosnak tartja a Zenekar és az Egyetem, a zeneművészeti tehetséggondozó műhelyek, a zenekarok szoros együttműködését: legjobb hallgatóink számára folyamatosan lehetőséget biztosít a professzionális zenekari játék elsajátítására, hangszereiket adják kölcsön. A zenekari muzsikusainak pótlására elsősorban a Művészeti Karon végzet friss diplomásainkra számít. Hallgatóinknak a Zenekar életút programjának, a vezetés és döntés kérdésköreinek folyamatos bemutatásával sikeresen vezeti be a zenei szervezetek nemzetközi világába. Fűke Géza a széchenyis zeneművészeti képzés értékeinek, nemzetköziesítésének kiteljesítésében végzett munkáját a legmagasabb egyetemi elismerést odaítélő kuratórium a Pro Universitate Díjjal ismeri el.

HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

Az Universitas-Győr Alapítvány Kuratóriuma, a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója, Dr. Hegedűs Gyula emlékének megőrzésére 2007-ben Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj célja, hogy az Egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük, vezető oktatóvá válásuk folyamatában és elmélyítésében.

Az egy évre támogatást biztosító Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2017-ben Cseh András DLA egyetemi adjunktusnak adományozza az elismerést.

Cseh András DLA építész 2010 óta főállású oktatója a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékének. Doktori (DLA) fokozatát 2015-ben szerezte meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában. Kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysége mellett magas színvonalú építészeti alkotótevékenységet is folytat. Munkásságát számos díj jelzi, így a 2016-ban kapott "Molnár Péter-díj", mellyel “az építészet kiváló alkotóinak, az építészeti kultúra széleskörű terjesztőinek tevékenységét" ismerik el. Meghatározó szerepet vállal az Épülettervezési Tanszék nemzetközi kapcsolatainak építésében és a győri építészképzés megújításában. Az Universitas-Győr Alapítvány Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíja ezt az értékteremtést ismeri el, s a folytatáshoz erkölcsi és anyagi támogatást ad.

GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁSOK KÖSZÖNTÉSE

A Győri Állami Zeneművészeti Szakiskolában hatvan és ötven évvel ezelőtt, az  1956/57-es vagy az 1966/67-es tanévben diplomáját megvédő hallgatók kezdeményezésére gyémánt- és aranydiplomákat kerültek átadásra, 2017-ben az oklevelet kiállító intézmény jogutódja a Széchenyi István Egyetem.

Gyémántdiplomát vehetett át:

Juhász Tiborné (sz. Csirszka Mária, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Maráz Béláné (sz. Varga Edit, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár).

Aranydiplomát vehetett át:

Bányász Gabriella (zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Bella Gáborné (sz. Szigethy Elvira, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Csáky Istvánné (sz. Martos Katalin, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Csonai Tiborné (sz. Boda Klára, zeneiskolai hegedű- és szolfézstanár), Dóczi Péterné (sz. Safárik Amanda, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Horváthné Bajor Annamária (zongora- és szolfézstanár), Kovacsicsné Megál Mária (zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Spiegel Marianna (zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Takács Károly        (zeneiskolai hegedű- és szolfézstanár), Tibold Ivánné (sz. Péczely Margit, zeneiskolai gordonka- és szolfézstanár), Tuba Lászlóné (sz. Fábián Ildikó Márta, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Németh Csabáné (sz. Molnár Lenke, zeneiskolai zongora- és szolfézstanár), Parák Jánosné (sz. Vass Klára, zeneiskolai oboa- és szolfézstanár), Veér István (zeneiskolai klarinét- és szolfézstanár).

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE

A Szenátus ünnepi nyilvános ülése ad alkalmat arra, hogy nagy nyilvánosság előtt köszöntse Dr. Földesi Péter rektor és az egyetem vezetése az egyetemért végzett sok évtizedes odaadó munka után nyugdíjba vonulókat.

Bakosné Tripolszki Teréz 40 éven keresztül szerettette meg hangszerét a hegedülni vágyó fiatalokkal a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában és 30 éve az Egyetem mostani Művészeti Karán is. Tyúkanyó módjára gyűjtötte maga köré tanítványait, szívesen vállalta és szelídítette meg a legproblémásabb hallgatókat is. Példamutató alázattal vállalta a rászabott feladatokat, rendszeresen szerepelt akár szólistaként, akár hallgatóival közösen az Egyetem számára fontos alkalmakon. Bakosné Tripolszki Teréz számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Dongóné dr. Barkóczi Margit 1985 óta a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Kémia-, később Víz- és Környezettudományi Tanszékének munkatársa, 2015-től – mostani nyugdíjba vonulásáig annak vezetője. Karizmatikus egyénisége, oktatás iránti feltétlen elkötelezettsége, valamint terhelhetősége lángoló tűzoszlopként mutat példát mind munkatársai, mind pedig hallgatói számára. Dongóné Dr. Barkóczi Margit számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Győri Tibor egyetemi tanulmányait követően először az állattenyésztésben szerzett szakmai tapasztalatokat majd tudományos munkatársként kutatóintézetben dolgozott. 1990-től az óvári kar Növénytermesztési Tanszékén a nemesítés, fajtafenntartás és vetőmagtermesztés témakörök munkálataiba kapcsolódott be és végzett értékes tevékenységet.

Dr. Honvári János 1976-tól első és egyetlen munkahelyén, a Széchenyi István Egyetemen tanított gazdaságtörténetet, kutatásmódszertant. Alapítás óta tagja a kar doktori iskolájának. Számos vezetői tisztséget töltött be. Évtizedek óta kutatja Magyarország 20. századi gazdaságtörténetét. Számos publikációja részesült szakmai elismerésben. A hallgatók kétszer választották meg az Év oktatójának. A Tudományos Diákkörökben végzett kiemelkedően eredményes munkájáért Mestertanári címmel tüntették ki. Szakmai kvalitásai és értékes személyisége például szolgálnak a következő nemzedékeknek. Dr. Honvári János számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Járfásné Stuksza Marianna 1978 óta a Széchenyi István Egyetem dolgozója. Az elmúlt négy évtized alatt az építési – építészeti tanszékek számos átalakuláson, névváltozáson mentek át. Mariann szinte mindegyik tanszéken dolgozott ügyintézőként. Lelkiismeretes, magas színvonalon végzett munkájával nyújtott segítséget oktatóknak és hallgatóknak egyaránt.

Dr. Koppány Attila 1971 óta a Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékének oktatója. Évtizedeken keresztül látott el nagy felelősséggel tanszékvezetői, intézetigazgatói, rektorhelyettesi feladatokat. Fontos szerepe volt a győri építészképzés megteremtésében. Épületszerkezettani és épületdiagnosztikai tudományos tevékenysége példaértékű. Munkásságát számos díjjal és elismeréssel jutalmazták. Hazai és nemzetközi szervezetek aktív tagja. Mindeközben a hazai kortárs festőművészet fontos alakjává vált. Dr. Koppány Attila számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Dr. Molnár Viktor 1980 óta a Széchenyi István Egyetem oktatója. Előbb a Szerkezetépítési, majd az Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék vezetője. Nyugdíjba vonulásáig az Építőanyagok c. tárgy felelőse és az Építőanyagvizsgálati és Épületfizikai Labor vezetője. Szakmai munkájának súlyponti területe a vasbeton hidak felülvizsgálata, felújítása, hidak próbaterhelése és tervezése. Jelenleg is több szakmai testület tagja. Dr. Molnár Viktor számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Pongrácz Alfréd az Apáczai Csere János Karon technika tanárként dolgozott. Az általános iskola valóságából hozott több évtizedes pedagógusi vezetői tapasztalataival gazdagította hallgatói felkészülését a pályára. A technika-életvitel, a kézművesség, a népi kismesterségek szakterületeit művelte fogyhatatlan lelkesedéssel. Kollégái és tanítványai egyaránt tisztelik és szeretik barátságos, közvetlen és egyenes, - ugyanakkor tapintatosan őszinte – személyisége miatt. Pongrácz Alfréd számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Szabó István professzor úr A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar oktatójaként halad végig az oktatói-tudományos ranglétrán. egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgatói megbízások fémjelzik a tekintélyes életutat. A Közgazdaságtan mellett több társadalomtudományi tárgy felelőse, számos oktatási anyag, tankönyv szerzője. Jelentős erdélyi és hazai falukutatások programvezetője. Dr. Szabó István számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Szathmári László életútjában ötvöződik a tudományos aktivitás és az eredmények gyakorlati hasznosítása. A halászati ágazatban eltöltött évtizedei felölelik az ágazat teljes vertikumát. Itthoni munkája során szerzett tapasztalatait külföldi munkavállalásai során tovább gazdagította.  eredményes szakmai munkássága során felhalmozott értékes gyakorlati tapasztalatait egyetemi oktatói és kutatói munkájában is jól hasznosította. Egyetemi docensként a halászat és a halgazdaság szakértőjeként számtalan tantárgy felelőseként vett részt az óvári kar munkájában.

Dr. Szénásy István egyetemi docens 1975 óta intézményünk munkatársa. Oktatói pályáját a vasútgépész Tanszéken kezdte tanársegédként. több évtizedes szorgalmas, megbízható munkásságát, megbecsült egyetemi docensként az Automatizálási tanszéken fejezte be. Szénásy István kitartó, lelkes oktató, kutatómunkájával, segítőkészségével példát mutatott a fiatalabb generációknak is. Dr. Szénásy István számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Dr. Szepesházi Róbert 1977-től a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán Varga László tanszékén kezdte oktatói-tudományos pályáját. Kettejük nevéhez fűződik intézményünkben a geotechnikai oktatás megteremtése, az országosan elismert geotechnikai laboratórium létrehozása. eredményekben gazdag szakmai-tudományos életútja középpontjában mindvégig a geotecnika állt. Vezetőként a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék irányítása, fejlesztése értékes, követendő példa marad a fiatal oktatóink számára.

Dr. Várlaki Péter fiatal tanársegédként kezdte oktatói pályáját A Győrbe frissen települt főiskolán. Évtizedekkel később az MTA doktoraként, egyetemi tanárként  tért vissza, a már egyetemmé vált intézménybe. Évtizedek Tudományos tapasztalataival járult hozzá a közlekedési szak továbbfejlesztéséhez, a doktori iskolában az oktatók tudományos előrehaladásához, a habilitációs bizottság elnökeként a professzori utánpótlás támogatásához. Dr. Várlaki Péter számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint 25 év elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Vasfőiné Szomor Gabriellára a Pályázati Iroda munkatársára, a szervezeti egység kollégái, mint „édesanyjukra” tekintettek. Gabriella életbölcsességével, optimista kisugárzásával és nem utolsó sorban a mindig elkötelezett, türelmes, segítőkész munkájával méltán vívta ki környezete tiszteletét, elismerését.