Kutatócsoportok

A Műszaki Tudományi Karon működő kutatási egységek

 

„Mobilitás és Környezet” Kutatócsoport

A projekt kutatási igazgatója

Prof. Dr. Palkovics László kutató professzor az MTA rendes tagja

E-mail: zoldhajtas@sze.hu, Honlap: http://zoldhajtas.sze.hu

A 2014. január 1-jén a Járműipari Kutató Központtal egyesült Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont eredményeire épült a 2010. május 1. és 2012. október 29. között megvalósított 3,2 milliárd forint összköltségvetésű, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban” című kutatási projekt is. A projektben a győri Széchenyi István Egyetem konzorciumi partnerével a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel egyedülálló felsőoktatási partnerséget hozott létre. A fejlesztési program eredményeként jött létre a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutató Központ (SZE-JKK), az a professzionális kutatóbázis, amelynek járműipari, energetikai és környezeti kutatásaira a közép- és nyugat-dunántúli régióknak szükségük van versenyképességük növeléséhez, tőkevonzó és munkahelyteremtő képességük fokozásához. A magyar gazdaság fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű járműipari, energetikai és környezeti kutatások magas hozzáadott értékű, környezetkímélő és energiahatékony járműipari termékek, technológiák és üzemanyagok fejlesztésére irányultak.

A kutatások 4 kutatási főirány mentén 58 alprojekt keretében folytak. A négy főirány a járműipari kutatások szinte teljes spektrumát lefedte:

 • Járműipari anyagok és gyártástechnológiák kutatása.
 • Belsőégésű motorok mechanikai hatásfokának elemzése és az emisszió környezeti hatásvizsgálata.
 • Járműinformatikai és mechatronikai kutatások.
 • Hozzájárulás (célzott alapkutatások) belsőégésű motorok nagy energiatartalmú és környezetbarát üzemanyagainak kifejlesztéséhez.

A projektben részt vett a két egyetem több mint 200 oktató-kutatója, közel 100 PhD hallgatója. A projekt eredményeként elkészült 12 monográfia és tudományos könyv, a kutatók 7 járműiparhoz kapcsolódó témában tettek szabadalmi bejelentést, és több mint 300 publikáció jelent meg hazai és külföldi tudományos kiadványokban.

 

Rendszerelméleti Kutatócsoport

A kutatóközpont vezetője

Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár

E-mail: varlaki@t-online.hu, Tel.: (96) 503-490

Prof. Dr. Keviczky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja kezdeményezését felkarolva, a Kar dékánjának és az Egyetem rektorának felterjesztése alapján, az Egyetem Szenátusa 299/2010. sz. határozatával június 7-ei ülésén Rendszerelméleti Kutatócsoportot alapított a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán.

A rektori támogatással működő kutatócsoport (önálló kutatási egység) célja a karon és az egyetem más oktatási egységeiben folyó rendszerelméleti kutatások és alkalmazások támogatásán túlmenően önálló elméleti kutatások végzése a (matematikai, műszaki, ökonometriai stb.) rendszerelmélet és az irányítástudomány különböző területein. Ezen belül a kutatócsoport kiemelten foglalkozni kíván bonyolult rendszerek (sokváltozós, nemlineáris, sztochasztikus és posszibilisztikus illetve nem determinisztikus) irányítási folyamatainak elméleti és alkalmazási kérdésével egyaránt. A kutatócsoport ugyancsak aktív tevékenységet folytat a közlekedési és az infrastrukturális kutatások területén alkalmazott intelligens mérnöki és számítási rendszerek elméleti módszereinek, továbbá a modern távközlési kutatások fizikai mérésekkel kapcsolatos rendszerelméleti problémáinak fejlesztésében, illetve megoldásában is. A kutatócsoport eredményesen támogatta kutatási pályázatok készítését, benyújtását és végrehajtását, több TÁMOP és OTKA pályázatban vettek részt tagjai együtt és külön-külön is, illetve segédkeztek tudományos konferenciák, előadások szervezésében is.

A kutatócsoport alapító tagjai

 • Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, keviczky@sze.hu
 • Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
 • Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár, varlaki@t-online.hu
 • Prof. Dr. Edelmayer András DSc. egyetemi tanár, andras.edelmayer@sze.hu
 • Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, nagysz@sze.hu (a Kutatócsoport titkára)

 

Szimuláció és Optimalizáció Matematikai Kutatócsoport

A kutatócsoport 2009-ben jött létre, az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0021-es számú projekt keretében. Célja, hogy olyan alapkutatásokat végezzen a numerikus matematika innovációt célzó területein, amelyek komplex fizikai és termelési rendszerek gyors szimulációinak létrehozására irányulnak. Ezek alkalmazása nagymértékben lerövidíti a számítási időt, és képesek a ma elérhető programokkal meg nem oldható szimulációs feladatok megoldására. Ehhez egyrészt alkalmas matematikai eljárásokat fejleszt a kutatócsoport, másrészt megteremti a korszerű, gyors hardveren – sokprocesszoros számítógépen, grafikus kártyán – való futtatás lehetőségét is, végső soron a kutatócsoport ipari alkalmazásokhoz fejleszt eszközöket. Mindezeket egy nemzetközi kutatói csapat végzi. A tevékenységekről bővebben a projekt honlapján lehet tájékozódni: http://tamop422.sze.hu

Dr. Horváth Zoltán PhD, főiskolai tanár

E-mail: horvathz@sze.hu, Telefon: (96) 503-464

A kutatócsoport vezetője

A kutatócsoport tagjainak száma: 12 fő

A legjelentősebb kutatási projektek

 • ƒParmod szimulációs környezet kialakítása és fejlesztése
 • ƒParciális differenciálegyenletek numerikus módszereinek elemzése
 • ƒDiszkrét optimalizálási kutatások és alkalmazásuk ütemezési feladatok megoldására
 • ƒGlobális optimalizálási módszerek hosszú kiértékelési idejű célfüggvények optimalizálására

 

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon működő

kutatási egységek

 

 

Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK)

Dr. Élő Gábor PhD, egyetemi docens

E-mail: elo@sze.hu, Telefon: (96) 503-400/3142

A kutatócsoport vezetője

A kutatócsoport tagjainak száma: 3 fő kutató, változó számú egyetemi hallgató

Az Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK) tevékenysége elsősorban az információs és kommunikációs technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a kutatási és oktatási mellett projektszervezői- és tanácsadói szerepet is vállalva.

A csoport célja intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát adni újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet biztosítani új ötletek megjelenítésének és érlelésének, minél nagyobb nyilvánosságot teremteni a sorsdöntőnek érzett információs társadalmi és az ezekkel összefüggő technológiai kérdéseknek.

A legjelentősebb kutatási projektek

 • Beépített infokommunikációs megoldások (AAL) kutatás-fejlesztése autóipari, méréstechnikai, egészségügyi és gyógyászati, illetve világítástechnikai területeken.

 

Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont (KEBA Központ)

Dr. Hardi Tamás PhD, egyetemi docens

E-mail: hardit@sze.hu, Telefon: (96) 503-400/3203

A kutatóközpont vezetője

A kutatócsoport tagjainak száma: 5 fő

A kutatócsoport célja, hogy mind jobban megismerje Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balkán területi fejlődési folyamatait, geopolitikáját, gazdasági-társadalmi viszonyait. Ezt kutatásokon, tudományos és oktatási kapcsolatrendszerén keresztül kívánja elérni. Ezzel a tudásanyaggal a karon folyó, a vizsgált térséghez kapcsolódó oktatási tevékenységet (BSc, MSc és PhD szinten) kívánjuk színvonalasabbá tenni, valamint lehetőséget adni arra, hogy más tárgyak, témák oktatásánál is bevonhatók legyenek térségünk példái, eredményei a tananyagba, mind több szakdolgozat és PhD téma kapcsolódjék a vizsgált térséghez. Mindemellett fontos szempont lehet a térség tudományos ismeretterjesztő jellegű bemutatása is.

A csoport munkatársai részt vesznek „A Duna menti ipari városok fejlesztési irányai” c. nemzetközi konferencia szervezésében. Tematikus előadások szervezésével tudománynépszerűsítési tevékenységet folytatunk a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályával közösen. Vendégoktatókat vonunk be a térségről szóló tárgyak oktatásába. A témához kötődő tárgyak hallgatói részére terepi ismeretszerzést biztosítunk tanulmányi kirándulások szervezésével.

A legjelentősebb kutatási projektek

 • ƒA Kárpát-medencében használt térfogalmak
 • ƒA dunai fejlesztések geopolitikai háttere

 

Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások

Kutatóközpont

Dr. Papp Ilona PhD. egyetemi docens, dékán-helyettes

E-mail: pappi@sze.hu, Telefon: (96) 503-480

A kutatócsoport vezetője

A központ a stratégiai szolgáltatások – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését és szervezését helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A kutatóközpont keretein belül a technológiai menedzsment (az innováció területén), a techno-menedzsment (a stratégiában) és az innovációs menedzsment speciális területein folynak empirikus kutatások.

A 2008-ban alakult kutatóközpont sikeresen végrehajtott innovációs menedzsment feladatai közé a technológiapásztázás, az új technológiai lehetőségek keresése, azonosítása, értékelése, a K+F projektek menedzselése, technológiai network szervezése, valamint technológiai költségelemzések tartoznak.

Sikeres K+F projektek:

 • Zsírtartalmú hulladékok felhasználási lehetőségeinek kutatása.
 • Szennyvíztisztítási technológia fejlesztése bakteriológiai kutatások alapján.
 • Anaerob biogáz termelő és lebontó folyamatok és hatékonyságuk növelésének vizsgálata, az anaerob rothasztó berendezések intenzifikálása.
 • Nematoda fertőzés kutatása és fertőtlenítési kísérlet.
 • Ammónia-elimináció intenzifikálásának kutatása.

Referenciacégek közé tartozik a Pannon Víz Zrt., az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., a Vasi Víz Zrt., valamint a Bakonykarszt Zrt.

A Kutatóközpont a fentieken kívül technológia network szervezéssel is foglalkozik, ennek keretében 2009-ben és 2010-ben egységes mikrobiológiai vizsgálati rendszer szakmai továbbképzést tartott a következő városokban: Győr, Budapest, Debrecen, Szeged, Siófok.

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon működő

kutatási egységek

 

Parlamenti Kutatások Központja

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) 2011. tavaszán alakult meg a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. Létrehozásának célja, hogy önálló kutatóműhelyként erősítse a Kar kutatási profilját, támogassa a PKK munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosításával, illetve biztosítsa a kari kutatási főirányhoz (Parlamentarizmus és jó kormányzás) kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.

A PKK fő tevékenységei:

 • Parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása.
 • Tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység.
 • Tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és szervezése.
 • Tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel.
 • Ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása.
 • Meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között jött létre.